Light
Dark
System
v2latest
v3dev
v2latest
v1

edgedb instance upgrade

Upgrade EdgeDB instance or installation.

edgedb instance upgrade [options] [name]

This command is used to upgrade EdgeDB instances individually or in bulk.

name

The EdgeDB instance name to upgrade.

--force

Force upgrade process even if there is no new version.

--to-latest

Upgrade specified instance to the latest major version.

--to-nightly

Upgrade specified instance to a latest nightly version.

--local-minor

Upgrade all local instances to the latest minor versions.

--to-version=version

Upgrade to a specified major version.

-v, --verbose

Verbose output.

Light
Dark
System